《PLC 系統》試卷—— 利用系統功能塊設計出偶分頻器與奇分頻器
2020-03-25  來源:網絡或本站原創

                     考生號                         

設備號                               

 

 

系統控制要求:

分頻器:

利用系統功能塊設計出偶分頻器與奇分頻器。

 

1、按控制要求繪制程序框圖。(20分)

2、編寫系統控制程序。(20分)

3、高度系統程序和機電元件使其正確、可靠工作。(40分)

4、系統故障排查。(20分)

 

程序:

偶分頻:

OB100

奇分頻:

OB100